Rehabiliteringskurser

Multiprofessionell individuell rehabilitering

Om en sjukdom eller sjukdomar och livets utmaningar orsakar omfattande funktionsutmaningar och andra problem, ansök om individuell rehabilitering. I Härmä genomför vi individuell rehabilitering för personer som lider av sjukdomar i stöd och rörelseorgan och reumatiska sjukdomar samt allmänna sjukdomar. Denna multiprofessionella rehabilitering som FPA bekostar möjliggör planering av ett mer individuellt rehabiliteringsprogram och genomförande av förstärkt rehabilitering, när det behövs mer individuell handledning och FPA:s andra gruppformer av rehabilitering inte är lämpliga eller tillräckliga.

Multiprofessionell individuell rehabilitering genomförs i tre 5-dagarsperioder och du kan söka året runt (det finns inga kursnummer). Det är möjligt för en närstående eller anhörig att delta i rehabiliteringen under 5 dagar, om deltagande bedöms nödvändigt för att nå mål och främja rehabilitering. Kurserna startar här i Härmä ungefär en gång i månaden i mindre grupper om max 8 deltagare. När FPA godkänt din ansökan kommer vi att kontakta dig för att tillsammans komma överens om starttiden för rehabiliteringen, vilket även här kan påverkas mer individuellt än vid andra former av rehabilitering.

Resten av programmet sker i en egen liten grupp i form av olika gruppdiskussioner och föreläsningar. I det multiprofessionella teamet ingår till exempel en rehabiliteringsläkare, hälsovårdare, fysioterapeut, fotterapeut, psykolog, socionom och idrottsinstruktör. Ungefär hälften av programmet består av individuella möten med ett team i enlighet med rehabiliteringsbehovet och målen för rehabiliteringen. För att ansöka till kursen krävs ett B läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r.

Om du vill kan du komplettera ditt rehabiliteringsprogram med tjänsterna från Wellnessavdelningen, till exempel med massage eller en avkopplande spabehandling. Härmän Kylpyläs övriga fritidstjänster är också tillgängliga för klienten, såsom fri användning av spa och gym enligt öppettider, samt alla andra fritidsprogram (vissa kan vara avgiftsbelagda).

ORAS, SILMU, VERSO och Ungas Liv – stöd för orken och den mentala hälsan

ORAS-rehabilitering passar dig om du är i arbetslivet eller tillfälligt sjukskriven från arbetet, och du har psykiska symtom på utbrändhet/utmattning åtföljd av ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Det behövs ingen diagnos, men utmattningssymtom som hotar arbetsförmågan är tillräckliga skäl för rehabilitering.

Om du har fått diagnosen mild eller lindrig depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom kan SILMU-rehabilitering vara en lämplig rehabilitering. Kurserna vänder sig till dig som är i arbete eller är sjukskriven och lämpar sig till exempel vid sidan av FPAs psykoterapi.

VERSO rehabilitering passar dig om du har en långvarig och svår psykisk störning, såsom schizofreni och/eller annan psykos, svår eller psykotisk depression, tvångssyndrom eller ångestsyndrom. Både de som är i arbetslivet och står utanför arbetslivet kans öka till denna kurs.
För att söka till kurserna krävs läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r. VERSO rehabilitering har även en plats för krävande rehabilitering, för vilken även ansökningsblankett KU104 samt en behandlings- och rehabiliteringsplan krävs.

Rehabiliteringskursen Ungas liv lämpar sig för dig, om du är i åldern 16–29 år och du har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom. Din studie-, arbets- eller funktionsförmåga försämras på grund av din sjukdom. Rehabiliteringen genomförs helt och hållet på distans.

Kursen Ungas liv lämpar sig inte för den som har en allvarlig psykisk sjukdom eller ett allvarligt psykiskt syndrom, till exempel svår depression, svåra psykiska symtom eller ett obehandlat missbruksproblem.

Hjärtrehabilitering

Hjärtrehabiliteringskurser är avsedda för personer över 18 år som har diagnostiserats med kranskärlssjukdom eller angina pectoris, hjärtsvikt, kardiomyopati, hjärtsarkoidos eller medfödd hjärtsjukdom som orsakar flera riskfaktorer och begränsar funktionsförmågan. Du kan också vara med på kursen om du har gjort en bypassoperation, ballongvidgning eller klaffoperation. Det rekommenderas att ditt hjärta har undersökts inom de senaste 6 månaderna och att ditt hälsotillstånd har konstaterats vara tillräckligt bra för att du ska kunna delta i rehabilitering. Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas. I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Observera att när det gäller hjärtrehabiliteringskurser för vuxna utvecklar FPA sin verksamhet och skaffar hjärtkurser från tjänsteleverantörer på ett nytt sätt, varför kurstiderna inte kan ses i FPA:s kurssystem på samma sätt som förr. Den enda förändringen för kunden är att du på FPA:s webbplats kan hitta rehabiliteringsplatser och preliminära datum som ger hjärtrehabilitering. Du hittar även datumen i vår broschyr.

Att ansöka om rehabilitering har inte förändrats, du ansöker om rehabilitering på samma sätt som för andra rehabiliteringskurser. För att ansöka till kursen krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r. Eter att FPA godkänt din ansökan kontaktas du av oss och vi kommer överens om vilken rehabiliteringstid som passar dig bäst.

Lediga platser finns till dessa kurser:
Start i Juni 2024: del 1 10-14.6.2024, del 2  2-6.12.2024, del 3 12-16.5.2025
Start i Augusti 2024: del 1 5-9.8.2024,  del 2 10-15.11.2024,  del 3 19-23.5.2025

Start i Oktober 2024: del 1 6-10.10.2025,  del 2 20-24.1.2025,  del 3 2-6.6.2025

TULES – rehabilitering för dig med sjukdomar i stöd och rörelseorgan

 

Du kan ansöka om sk. TULES rehabilitering om du har diagnostiserats med en ryggsjukdom eller sjukdom i nacke, axel, övre extremiteter eller underbensleder, vars symtom har pågått i mer än tre månader och din sjukdom/skada gör det svårt att orka med arbete, studier eller vardag. Rehabiliteringen är gruppbaserad i grupper om max 10 personer. Rehabiliteringen består av 5+5+3 dagarsperioder på rehabiliteringsplatsen, logi och helpension ingår.

Du som står utanför arbetslivet och de som är pensionärer har egna TULES rehabiliteringskurser (under och över 68 år) också på dessa ingår logi och helpension. Kursscheman finns i våra broschyrer.

Ansökan görs med blankett KU132r och som bilaga behöver du ett läkarutlåtande som inte är äldre än ett år som visar vilka åtgärder och undersökningar som redan har genomförts inom vården, trots att du behöver multiprofessionell aktiverande grupprehabilitering och funktionsträning. Rehabiliteringen är avgiftsfri och FPA deltar även i reseersättningen. Om du som är i arbetslivet ej får lön under rehabiliteringen kan du söka om rehabiliteringsdagpenning från FPA Om arbetsgivaren betalar lön under rehabiliteringsperioden ansöker arbetsgivaren om rehabiliteringspenningen från FPA.

Reumakurser - anpassning och rehabilitering

Reumakurserna är avsedda för personer över 18 år som har diagnostiserad ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, psoriasisartrit eller liknande tillstånd. Målet är att främja arbets- och/eller studieförmåga samt att erbjuda resurser för att leva med sjukdomen, hjälp och träning för att förstå utmaningarna som sjukdomen medför och lösa praktiska problem. Anpassningskursen passar då du är rättså nydiagnostiserad och behöver stöd och information för att få hjälp med att anpassa dig till den nya livssituationen som reumasjukdomen medfört.  Rehabiliteringskursen passar då du redan haft reumasjukdomen ett tag och har behov till rehabilitering för att kunna fortsätta med egenvård och stödja funktionsförmågan. 
För att söka till kurserna krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r.

Anpassningskurser för vuxna med cancer

Anpassningskurser för cancerpatienter är avsedd för personer över 18 år som har fått en cancerdiagnos. Kursen lämpas sig för dig om initialfasen av behandlingen av din sjukdom är i slutskedet, behandlingen har avslutats eller uppföljningsfasen pågår. Den lämpligaste tidpunkten för att delta i kursen bestäms enligt din individuella situation.

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även kamratstöd, råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. För att söka till kursen krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r.

Rehabiliteringskurs för personer med sömnapné

Sömnapnékurser riktar sig till personer över 20 år som har fått diagnosen sömnapné. På en kurs för personer med sömnapné får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem
För att söka till kursen krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r.

Anpassningskurs för personer med typ 1-diabetes

Kursen är avsedd för vuxna över 20 år med typ 1-diabetes, vars sjukdom kräver multiprofessionellt stöd och vägledning och har lett till ytterligare diabetesrelaterade sjukdomar eller hot om dem. Rehabiliteringen genomförs delvis i Härmä och delvis på distans. Vi lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering. Den rehabilitering som ordnas i Härmä omfattar 3 dygn. För att ansöka till kursen krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r.

Anpassningskurs för personer med typ 2-diabetes / Metabolt syndrom

Kursen är avsedd för vuxna över 20 år med typ 2-diabetes/ Metabolt syndrom, vars sjukdom kräver multiprofessionellt stöd och vägledning, har övervikt (BMI över 30) som behandlats, men utan resultat, har diabetesmedicinering eller har medicinering mot rubbningar i fettmetabolismen eller förhöjda fettvärden Rehabiliteringen genomförs delvis i Härmä och delvis på distans. Vi lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering. Den rehabilitering som ordnas i Härmä omfattar 3 dygn.
För att ansöka till kursen krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r.

Rehabiliteringskurser för närståendevårdare

Rehabilitering för närståendevårdare är avsedd för personer över 18 år som dagligen vårdar eller hjälper en vuxen närstående och som upplever utmaningar i att utföra vardagliga aktiviteter och/eller symtom på utmattning.

Kursen är en parkurs så du deltar tillsammans med den du vårdar. Du kan delta i kursen regelbundet om du behöver stöd för att orka med vardagen. För rehabilitering behöver du inget läkarutlåtande, bara FPA:s ansökan KU132r. Du behöver inte heller ha ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.

ADHD familjekurs

Familjekursen lämpar sig för barn i lågstadieåldern som har diagnostiserats med ADHD eller ADD. Barnet har diagnostiserats med ADHD eller ADD och hen och hens familj behöver stöd för att hantera sin livssituation samt medel, hjälp och coachning för att förstå de utmaningar som störningen orsakar och för att lösa praktiska problem. Barnet kan dessutom ha beteendemässiga och emotionella symtom relaterade till en neuropsykiatriska störning eller dess symtom, störningar i den sensoriska integrationen eller svårigheter att bearbeta sensorisk information, specifika motoriska svårigheter, språkliga svårigheter eller inlärningssvårigheter eller någon annan funktionsnedsättning.Syftet med kursen är att ge stöd till barnet och dess familj i deras livssituation, information och konkreta instruktioner för vardagen samt kamratstöd. För att söka till kursen krävs ett B-läkarutlåtande och FPA:s ansökan KU132r. Vid ansökan som krävande medicinsk rehabilitering med ansökningsblankett KU104 krävs även en rehabiliteringsplan upprättad av den offentliga vården som bilaga.

OBS! Nyinsatt kurs med start i December-lediga platser finns!

Anpassningskurs för personer med minnessjukdom

På en anpassningskurs får du stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. En vuxen anhörig eller närstående deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela rehabiliteringstiden. Anpassningskursen lämpar sig för dig, om du har diagnostiserats med en lindrig minnessjukdom eller en minnessjukdom som är i ett tidigt stadium och du är över 18 år. Det kan vara fråga om bl.a. Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body-demens, demens vid Parkinsons sjukdom och pannlobsdemens. Du har fått minst 18 poäng i ett minnestest (MMSE) Du har tillräcklig funktionsförmåga för att klara av att genomgå kursen i enlighet med rehabiliteringsprogrammet.

Vilken kurs skulle passa mig?

På Härmä Rehab & spa ordnar vi flera olika rehabiliteringskurser och öppna terapier bland vilka du kan hitta en rehabilitering som tillgodoser dina egna rehabiliteringsbehov. Om du inte riktigt vet vilken typ av rehabilitering eller terapi som skulle passa dig, hjälper våra sakkunniga dig gärna genom att berätta mer om de olika alternativen.
Rulla till toppen