Suomeksi På Svenska

Yrkesinriktad rehabilitering

KIILA- REHABILITERING

KIILA-rehabiliteringen är  yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Målgruppen för KIILA-rehabiliteringen är personer  som arbetar och har stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Detta gäller också företagare.

 

Till rehabilitering väljs personer:
• vars arbetsförmåga och utkomstmöjligheter har försämrats/risk att försämras betydligt på grund av sjukdom
• vars korrekt diagnostiserade sjukdom eller skada bedöms orsaka betydande sänkning i
arbetsförmågan och försörjningen under de närmaste åren.
• vars rehabiliteringsbehov och möjligheter att rehabiliteras har utretts i tillräcklig omfattning
på arbetsplatsen, inom företagshälsovården eller inom den allmänna eller privata hälso- och
sjukvården.

 

  • Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att du ska kunna fortsätta arbeta.
  • Du kan ansöka om KIILA-rehabilitering även om du inte omfattas av företagshälsovård.
  • Du kan också få en rekommendation om KIILA-rehabilitering av primärvården eller en privatläkare.

 

Det primära är ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta. Bakom rehabiliteringsbehovet kan ligga förändringar i arbetet eller att personen har små möjligheter att påverka sitt arbete. Detta kan ta sig uttryck i försämrad arbetsprestation, i upplevd belastning eller i hälsoproblem som orsakas av ständig belastning och som nedsätter arbetsförmågan. Förvärrade sjukdomssymtom på jobbet, ökat anlitande av hälsovårdstjänster samt arbetsfrånvaro kan också vara ett tecken på försämrad arbets- och funktionsförmåga. 

Arbetsförmågan hos en klient som väljs till rehabilitering och svårigheterna att orka med arbetet ska vara relaterade till arbetet på arbetsplatsen, till arbetsplatsens verksamhet och till klientens yrkesmässiga utveckling.


Under rehabiliteringen bedömer man mångsidigt klientens behov av rehabilitering och orsakerna till detta samt klientens nuvarande arbetskompetens och möjligheterna att förbättra den.

Rehabiliteringens syfte är att med övergripande metoder svara mot individens behov av rehabilitering.

 

KIILA-rehabiliteringens innehåll grundar sig på fungerande lösningar och praxis i anslutning till klientens arbete och till sätt att stödja klientens hälsa och förmåga att hantera sitt liv. Klientens verksamhetsmiljö ska beaktas i rehabiliteringens innehåll, i vilket klientens lärande och aktiva roll betonas.

 

En kurs innehåller 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, 1 individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök (varav minst ett besök av en sakkunnig). En kurs genomförs under loppet av 1-1,5 år.

 

 

Ansökan görs på blankett KU101r och KU200r. Mer info på FPA s sidor!

 

 

 

Aktuella KIILA kurser 2022

 

Lediga platser finns till följande kurser:

 

86329 KIILA- rehabilitering för anställda inom SÖFUK 

Infoblad KIILA söfuk

86227 KIILA -rehabilitering för rektorer FSL   

Infoblad KIILA FSL rektorer2022

86332 KIILA -rehabilitering för JHL svenska medlemmar 

Infoblad KIILA JHL 2022

86333 KIILA-rehabilitering för anställda inom Borgå Stift

Infoblad KIILA borgå stift 2022

 

86334 KIILA-rehabilitering för handels-och servicebranschen

  Infoblad kiila handels2022

86336 KIILA för personal inom småbarnspedagogik( anställda inom Vörå Kommun i första hand)  Infoblad KIILA dagispersonal2022

 

86335 KIILA för jordbruksföretagare

Infoblad kiila LPA 2022

 

86944 KIILA för pälsbranschen

  Infoblad päls kiila 2022

 

86945 TEHYs KIILA för personal inom social-, hälsovård- och småbarnspedagogik

 

Infoblad Tehy 2022_kursnr2

86943 KIILA för närvårdare o primärskötare  ( Super)

  Infoblad KIILA SuPer 2022_KURSNR2

86946 KIILA för utsökningsverkets personal

  Infoblad KIILA utsökningsverket2022

 

 

Vi förbehåller oss rätten för ändringar i tidtabellerna!

 
Mer info om kursansökan och KIILA-kurser:
Jessica Havulehto tfn 050 516 0360


fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

 

 

 

 

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning » här.

 

 

Erbjudanden

Mera information om yrkesinriktad rehabilitering:

 

Rehabiliteringschef
Mona-Lisa Aspholm (06) 4831 460 / 050 405 3651
fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi