Suomeksi På Svenska

Fpa:s yrkesinriktade rehabiliteringsutredning

Till målgruppen hör personer i arbetsför ålder, vars sjukdom, skada eller men och annan helhetssituation orsakar väsentlig försämring av arbets- eller studieförmågan.

Unga personer i åldern 16 – 29 år med väsentligt försämrad funktionsförmåga hör också till målgruppen.

Målet är att interaktivt med klienten känna igen och bedöma de faktorer som påverkar dennes arbets- och/eller studieförmåga och utreda både den medicinska och speciellt den yrkesinriktade rehabiliteringens behov och möjligheter. Syftet är att stöda att klienten kan fortsätta i arbetslivet, återvända till eller komma ut i arbetslivet.

Genom den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen utarbetas en individuell yrkesinriktad rehabiliteringsplan med rehabiliteringsalternativ. Utredningen utförs i så tidigt skede och så lämpligt inpassande med rehabiliteringsmålen som möjligt.

Den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen utförs som öppen rehabilitering. Utredningens längd bestäms individuellt och den består av inledningsfas, fortsättningsfas och uppföljningsfas som delas upp individuellt utgående från behovet.

Inledningsfas:  2- 4 rehabiliteringsdagar

Fortsättningsfas: högst 9 rehabiliteringsdagar

Uppföljningsperiod: 1-3 uppföljningsdagar samt telefonkontakter enligt överenskommelse.

Broschyrer