Suomeksi På Svenska

Sairausryhmille kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja


Sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit sekä perhekurssit


Sairausryhmäkohtaisten kuntoutuskurssien tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kuntoutuskursseilla kuntoutuja oppii ymmärtämään omaa sairauttaan ja omaksuu keinoja, joilla hän voi vaikuttaa siihen, miten sairaus vaikuttaa hänen arkeensa. Mm. terveiden elämäntapojen ja itsehoitokeinojen omaksuminen, kipuun liittyvien ongelmien hallinta, kuntoutujan psyykkinen tukeminen, sairaudesta annetun tiedon syventäminen, arjessa ja työelämässä selviytymisen tukeminen. Kuntoutus toimii osana kuntoutujan työterveyshuolto- ja/ tai muuta kuntoutusprosessia.
Kuntoutuskurssi koostuu samaan sairausryhmään kuuluvista kuntoutujista, ryhmäkoko on pääsääntöisesti 10 kuntoutujaa.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea kuntoutujan valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista sekä tukemalla selviytymistä sairauden kanssa. Sopeutumisvalmennuskursseilla korostuu sairauden läpikäyminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, omien voimavarojen ja uusien toimintamallien löytäminen ja kehittäminen mahdollisimman täysipainoisesti arkielämässä selviytymiseksi.
Sopeutumisvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa sairaudestaan ja tukea selviytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti työssään ja/ tai arkielämässään. Tiedon, henkisen tuen, keskustelun, eri työskentelymuotojen ja vertaistukitoiminnan avulla kuntoutuja ja hänen läheisensä kykenevät paremmin selviämään sairauden aiheuttamasta elämänmuutoksesta.

Kuntoutuksen toteutus
Kurssien pituus ja sisältö vaihtelevat kurssityypeittäin ja ne voivat olla yhdessä tai useammassa osassa toteutettuja. Osa kursseista on valtakunnallisia (kaikkialla Suomessa asuville), osa alueellisia (Kelan Länsi-Suomen vakuutuspiirin tai TAYS Erva- alueella asuville).

Perhekurssit
Osa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista ovat ns. perhekursseja, jolloin omainen tai muu läheinen voi osallistua kurssin omaisten jaksolle heille laaditun ohjelman mukaisesti. Perhekurssit tukevat perheiden selviytymistä kunkin elämänvaiheen ja tarpeen mukaisesti. Omainen saa sairautta koskevaa tietoa ja kuntoutuksen tukemiseen tarvittavia valmiuksia.

Kuntoutukseen hakeminen
Kansaneläkelaitoksen kustantamille kursseille haetaan Kelan paikallistoimiston kautta jättämällä sinne hakemuslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna sekä lääkäriltä saatu B-lausunto, josta käy ilmi kuntoutustarve. Perhekurssia hakiessa on lääkärin B-lausunnossa oltava perustelut omaisen osallistumisesta kurssille. Hakemuslomakkeen (KU132) saa Kelan toimistoista ja www.kela.fi nettisivulta kohdasta lomakkeet/kuntoutukseen tai tästä. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
Härmän Kuntokeskus Nina Karlsberg puh 050 370 5044,
sähköposti nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi